Polityka prywatności serwisu www.eko-bio.com.pl

§1

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EKO-BIO OCZYSZCZALNIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przylesie 7, 95-
006 Bukowiec, NIP: 7282717415, REGON: 100650982, zwana w dalszej części „EKO-
BIO OCZYSZCZALNIE” lub „Administratorem”. Kontakt w sprawie ochrony danych
osobowych jest możliwy pod adresem e-mail biuro@oczyszczalnia.net.
2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych
pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.eko-bio.com.pl (zwanego
dalej: „Serwisem Internetowym”)

§2

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych w EKO-BIO OCZYSZCZALNIE jest Grzegorz Polak. Kontakt z
Inspektorem może Pani/Pan uzyskać w drodze mailowej pod adresem biuro@gpkp.pl .

§3

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
1. W celu umożliwienia Panu/Pani korzystania z usług Serwisu Internetowego EKO-BIO
OCZYSZCZALNIE przetwarza Pana/Pani dane osobowe – w niżej wskazanych celach.
Podajemy je poniżej, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej przetwarzania danych
osobowych.
2.  Dla celu odbierania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi przetwarzamy
Pana/Pani dane osobowe w postaci imienia, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W tym
zakresie przetwarzanie ma swoją podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako:
RODO), który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez
Pana/Panią zgody oraz na podstawie czynności zmierzajacych do zawarcia umowy.
3.  Dla celu marketingu i remarketingu przetwarzamy dane zbierane przez narzędzia
pozwalające śledzić czynności, jakie podjął Pan/Pani podczas korzystania z serwisu, a jest
to Facebook Pixel, TikTok Pixel, Google Ads
W tym zakresie przetwarzanie ma swoją podstawę w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który
pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią
zgody.

4.  Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile Administratora
prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w

związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności
Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest
jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej
marki.
5. W celu przesyłania newslettera (wiadomości zawierającej informację handlową)
przetwarzamy dane osobowe w postaci Pana/Pani adresu e-mail. Podstawą takiego
przetwarzania danych, jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, który pozwala przetwarzać dane
osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody oraz na podstawie
uzasaddnionego interesu Administratora.
6. W celu weryfikacji opinii przetwarzamy dane osobowe w postaci Pana/Pani adresu e-mail,
oraz IP komputera. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora.
7.  Dla realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, jeżeli jest to
niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposobu jej rozliczenia.
8. W przypadku korzystania przez Pana/Panią z usługi formularza kontaktowego na stronie
www.eko-bio.com.pl w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.
Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza
kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe przetwarzane będą w celu
udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem
kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a RODO. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje
następujące dane: imię, numer telefonu, adres email oraz ew. dane zawarte w treści
wiadomości.
9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane
osobowe podane przez Pana/Panią w ramach korzystania z funkcjonalności w serwisie
Internetowym jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Pani/Pan korzysta z usług,
inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej
szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed
roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
10. Podczas korzystania Serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe
informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Pana/Pani komputera lub
zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas
dostępu, typ systemu operacyjnego.
11. Mogą być także gromadzone Pana/Pani dane nawigacyjne, w tym informacje o
linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach,
podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania
z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych
usług.

§4
PLIKI COOKIES

1. Serwis Internetowy używa plików cookie i innych powiązanych technologii (dla wygody
wszystkie technologie są określane jako „pliki cookie”). Pliki cookie są również
umieszczane przez strony zewnętrzne. Cookies są to informacje zapisywane przez
serwery na Pana/Pani urządzeniu końcowym. Informacje te mogą być odczytane przy
każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies to w
szczególności pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Są przechowywane na
urządzeniach końcowych i wykorzystywane przy przeglądaniu stron internetowych. Pliki
„cookies” zwykle zawierają dane takie jak: nazwa strony internetowej, która je zapisała,
numer identyfikacyjny oraz czas wygaśnięcia pliku. Czasem zawierają też inne bieżące
dane pozwalające na prawidłowe działanie portalu.Mogą one być odczytywane przez
system EKO-BIO OCZYSZCZALNIE, a także systemy należące do innych podmiotów, z
których korzystamy, a to Google (szerzej § 5), Facebook (szerzej § 6), TikTok (szerzej § 7)
oraz Hotjar (szerzej § 8).
2.  Informacje gromadzone w plikach „cookies” dotyczą Pana/Pani adresu IP, rodzaju
wykorzystywanej przeglądarki, używanego języka, rodzaju systemu operacyjnego,
dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji, jak również
informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3.  Pliki „cookies” spełniają różne funkcje na stronie internetowej. Przykładowe z nich EKO-
BIO OCZYSZCZALNIE wymienia poniżej:
• poprawa wydajności korzystania ze strony internetowej – dzięki plikom „cookies”
www.eko-bio.com.pl działa sprawniej i ułatwione zostaje korzystanie z funkcji strony
www.eko-bio.com.pl, a to dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi wizytami
na niej. Ułatwia to również poruszanie się Pana/Pani pomiędzy poszczególnymi
podstronami;
• stan sesji – w plikach „cookies” zapisywane są informacje o sposobie korzystania przez
Pana/Panią ze strony www.eko-bio.com.pl Dotyczyć one mogą także najczęściej
odwiedzanych podstron. Umożliwiają również identyfikację błędów na nich
wyświetlanych. W ten sposób przyczyniają się do zwiększenia komfortu przeglądania
stron;
• tworzenie statystyk – dzięki plikom „cookies” możliwe jest dokonywanie analizy sposobu
korzystania przez Pana/Panią ze strony www.eko-bio.com.pl. Ułatwia to prace nad
personalizacją strony internetowej. Do monitoringu strony oraz tworzenia statystyk
wykorzystujemy narzędzia firmy Google Ads (§ 5), Facebook Pixel (§ 6), TikTok Pixel (§ 7),
Hotjar (§ 8) ;
• korzystanie z funkcji społecznościowych – pliki „cookies” umożliwiają polubienie naszego
fanpage’u na tym portalu bezpośrednio z poziomu strony www.eko-bio.com.pl.
4. Administrator informuje, że wiele z plików „cookies” jest zanonimizowane – Administrator
nie jest w stanie na ich podstawie ustalić Pana/Pani tożsamości bez posiadania
dodatkowych danych.
5. Kiedy Pan/Pani odwiedza Portal Internetowy po raz pierwszy, zobaczy Pan/Pani
wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku
następuje wyrażenie zgodę na używanie przez Administatora kategorii plików cookie i

wtyczek wybranych w wyskakującym okienku, jak opisano w tym oświadczeniu
dotyczącym plików cookie.
6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Portal działa zawsze w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony,
m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych, zatwierdzonych przez
Komisję Europejską, dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom
przetwarzającym dane osobowe mającym siedzibę w państwach trzecich.
7. W związku z dostępem do Portalu Internetowego, dane z urządzenia końcowego
przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w związku z jego wywołaniem lub
wykonywaniem aktywności na stronie, dzięki czemu jako Administrator danych możemy
oceniać niektóre czynniki dotyczące Pana/Pani, w celach dla których używamy plików
cookies.
8. Bardzo często oprogramowanie służące do przeglądanie stron internetowych (tzw.
przeglądarka internetowa) ma domyślnie włączoną obsługę i przechowywanie plików cookies
na Pana/Pani urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą być jednak w każdym wypadku
zmienione, tak by uniemożliwić automatyczna obsługę plików cookies. Szczegółowe
informacje na temat instrukcji zmiany tych ustawień należy szukać w instrukcji obsługi
używanej przez Pana/Panią przeglądarki internetowej.
9. Ma Pan/Pani prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera
poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
10. Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do
zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca
korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora
informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne.
11. Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach internetowych?
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Opera
12. Ograniczenie stosowania plików cookies na Pana/Pani urządzeniu końcowym może
spowodować ograniczenie funkcjonalności niniejszej stron, ich używanie jednak nie stanowi
warunku koniecznego dla dostępu do Portalu Internetowego.
13. W związku z przetwarzaniem plików cookies masz prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (adres: Prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa).

§5
GOOGLE ADS

1. Google Ads jest narzędziem marketingowym udostępnianym przez Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
2.  Przy pomocy Google Ads EKO-BIO OCZYSZCZALNIE promuje www.eko-bio.com.pl w
wynikach wyszukiwania, jak również na stronach osób trzecich. EKO-BIO OCZYSZCZALNIE
wykorzystuje także narzędzia marketingowe. Działania

w powyższym zakresie realizowane są w oparciu o uzasadniony prawnie interes w postaci
marketingu własnych produktów bądź usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.  Odwiedzając portal Internetowy automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu plik
„remarketing cookie” firmy Google, który dzięki pseudonimowemu identyfikatorowi oraz
w oparciu o odwiedzane strony, umożliwia wyświetlanie reklam opartych na
zainteresowaniach.
4.  Dalsze przetwarzanie danych w oparciu o Google Ads następuje tylko i wyłącznie
wówczas gdy wyrażona została przez Pana/Panią zgoda wobec Google na łączenie historii
przeglądania oraz użycia aplikacji z Pana/Pani kontem i na wykorzystanie informacji z
Pana/Pani konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach
internetowych.
5.  Jeśli w Pana/Pani przypadku będzie Pan/Pani zalogowana podczas wizyty na stronie
www.eko-bio.com.pl w platformie Google, Google wykorzysta wówczas Pana/Pani dane
razem z danymi Google Ads, celem stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla
celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo
Pana/Pani dane osobowe z danymi Google Ads, aby utworzyć grupy docelowe.
6.  Google LLC posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Informuję Pana/Panią jednak, że
podmiot ten gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany
przez przepisy europejskie.
7. Możliwym jest dezaktywowanie przez Pana/Panią „cookies” wykorzystywanych do
remarketingu w ramach ustawień Pana/Pani konta Google pod
adresem https://adssettings.google.com.
8.  Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi
przetwarzania danych w ramach Google Ads, pod
adresem https://policies.google.com/privacyuzyskają Państwo odpowiedź na wszelkie
pytania.

§6
FACEBOOK PIXEL

1. Facebook Pixel jest narzędziem marketingowym udostępnianym przez serwis Facebook
Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.
2.  Przy pomocy Facebook Pixel EKO-BIO OCZYSZCZALNIE kieruje do Pana/Pani reklamy
związane z www.eko-bio.com.pl w serwisie Facebook. Działania w powyższym zakresie
realizowane są w oparciu o uzasadniony prawnie interes w postaci marketingu własnych
produktów bądź usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.  Dla celów marketingowych na stronie www.eko-bio.com.pl używany jest Facebook Pixel,
dzięki któremu EKO-BIO OCZYSZCZALNIE gromadzi informacje o Pana/Pani korzystaniu ze
strony www.eko-bio.com.pl, w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób

dane, przekazywane są do serwerów Facebook w USA, a następnie tamże
przechowywane.
4.  Do gromadzonych w ramach Facebook Pixel informacji, zaliczyć należy podstrony jakie
Pan/Pani przegląda w ramach serwisu www.eko-bio.com.pl; przejścia pomiędzy
poszczególnymi podstronami w ramach serwisu, źródło z którego Pan/Pani przechodzi do
naszego serwisu; czas spędzony przez Pana/Panią na serwisie oraz na jego podstronach;
przedział wieku, w którym Pan/Pani się znajduje; Pana/Pani płeć; Pana/Pani
zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci; przybliżoną Pana/Pani
lokalizację ograniczoną do miejscowości.
5.  Dane zbierane przy pomocy Facebook Pixel, a opisane w ust. 3 są anonimowe, niemniej
jednak serwis Facebook może łączyć zebrane informacje z innymi danymi o Panu/Pani,
które zgromadził w ramach korzystania przez Pana/Panią z serwisu Facebook, aby
następnie wykorzystać do swoich własnych celów (w tym także do celów
marketingowych).
6.  Działania Facebook nie są zależne od Administratora. Oba podmioty są niezależnymi
administratorami danych.
7.  W Facebook Inc. posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Informuję Pana/Panią
jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych
wymagany przez przepisy europejskie na podstawie standardowych klauzul umownych.
8. Z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych przez Facebook można zapoznać się tutaj:
https://www.facebook.com/privacy/policy/ natomiast z zasadami wykorzystywania plików
cookies i podobnych technologii tutaj https://www.facebook.com/policies/cookies/. Aby
uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Facebook Privacy Statement.

§7
TIKTOK PIXEL

1. Narzędzie analityczne TikTok Pixel należące do firmy TikTok Technology Limited mającej
siedzibę pod adresem: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia, pomaga mierzyć
skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w
witrynie. Pozwala na analizę i pomiary dotyczące oferowanych produktów i świadczonych usług
oraz skuteczniejsze docieranie do osób, które mogą być nimi zainteresowane.
2. Dane z Pixel’a mogą być wykorzystane do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców,
tworzenia grup odbiorców reklam, używania innych narzędzi reklamowych TikTok.
3. Za gromadzenie i przekazywanie danych oraz ich analizę (pomiar wpływu i wydajności naszych
kampanii reklamowych) odpowiadamy wspólnie z TikTok Technology Limited oraz TikTok
Information Technologies UK Limited (współadministrowanie).
4. EKO-BIO OCZYSZCZALNIE i TikTok działają jako niezależni administratorzy przy realizowaniu
działań marketingowych.

5. Kliknij tutaj, aby przeczytać informacje na temat przetwarzania danych osobowych przy
współpracy z TikTok oraz aby zapoznać się z uzgodnieniami dotyczącymi współadministrowania:
https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms
6. Dane partnerów/współadministratorów:
TikTok Technology Limited 2 Cardiff Lane Grand Canal Dock, Dublin 2 DUBLIN, D02 E395 Ireland.
TikTok Information Technologies UK Limited 6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB,
United Kingdom.
Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotów przetwarzających dane:
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl
Kliknij tutaj, aby przejść do panelu zarządzania plikami cookies TikTok:
https://www.tiktok.com/legal/tiktok-website-cookies-policy?lang=pl
7. Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje
ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie
pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Tik Tok i na
warunkach zawartych w jego regulaminach.
8. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Tik
Toka, zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Portal Tik Tok stosuje
mechanizmy zgodności w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję
Europejską.
9. W ramach korzystania z portalu Tik Tok dane nie będą profilowane i nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności
Użytkownika).

§8
HOTJAR

1. Narzędzie analityczne Hotjar należące do firmy Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s
Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.,jest wykorzystywane
przez Administratora żeby lepiej zrozumieć Pana/Pani potrzeby oraz optymalizować stronę
Internetową www.eko-bio.com.pl pod kątem Pana/Pani doświadczeń związanych z
korzystaniem z niej w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
2. Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania
wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. W
ramach narzędzia Hotjar Administrator nie uzyskuje dostępu do informacji, które pozwalają
nam na Pana/Pani identyfikację, ponieważ Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia
formularzy. Informacje, do jakich Administrator ma dostęp w ramach Hotjar to, w
szczególności informacje o posiadanym przez Pana/Panią systemie operacyjnym i
przeglądarce internetowej, podstronach, jakie Pan/Pani przegląda w ramach strony
internetowej www.eko-bio.com.pl, czasie spędzonym przez Pana/Panią na tej stronie
internetowej oraz na jej podstronach, ruchem pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródem
przejścia przez Pana/Panią do strony internetowej www.eko-bio.com.pl, miejsca klikane przez
Pana/Panią myszką na tej stronie internetowej
3. Aby korzystać z Hotjar kod strony internetowej www.eko-bio.com.pl zawiera kod śledzący
Hotjar. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Hotjar Limited.
4. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Hotjar w
ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Hotjar ani Administrator nie
wykorzystują tych informacji do Pana/Pani identyfikacji.

5. Może PanPani sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar swojego profilu użytkownika,
przechowywania przez Hotjar informacji na temat Pana/Pani korzystania z strony
internetowej www.eko-bio.com.pl oraz wykorzystywania plików cookies Hotjar tutaj:
www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.
6. Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w
ramach Hotjar, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Hotjar:
www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

§9
PROFILOWANIE

1. Administrator informuje, że podlega Pan/Pani Profilowaniu tj. Pana/pani dane osobowe
przetwarzane są w sposób zautomatyzowany.
2. Profilowanie służy wyłącznie celom marketingowym, które służą przekazaniu Panu/Pani
bardziej zindywidualizowanej oferty, która
z większym prawdopodobieństwem Pana/Panią zainteresuje w postaci w szczególności
prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy rabatów dotyczących produktów lub usług
Administratora dostosowanych do Pana/Pani preferencji.
3. Wobec przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych na potrzeby
marketingu, w tym profilowania ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych opartych na przesłance
niezbędności do celów wynikających z prawni uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora.
4. Administrator podkreśla, że profilowanie nie skutkuje podejmowaniem przez Pana/Panią
decyzji wywołujących skutki prawne bądź wpływających na Pana/Panią w podobnie
istotny sposób.

§10

PRAWO WYCOFANIA ZGODY

1. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych opiera się na wyrażonej przez
Pana/Panią zgodzie, w każdym czasie istnieje możliwość jej cofnięcia.
2.  Cofnięcie zgody może nastąpić na jeden z poniższych sposobów:
• wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio do EKO-BIO OCZYSZCZALNIE na adres
biuro@oczyszczalnia.net
• przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres EKO-BIO OCZYSZCZALNIE.
3. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora
danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
§11

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Pana/Panią jest dobrowolne i zależy od
Pana/Pani decyzji. Istnieją jednak sytuacje, w których podanie danych osobowych jest
niezbędnym warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego.
2.  Abym możliwe było otrzymywanie newslettera konieczne jest podanie przez Pana/Panią
adresu e-mail. Bez tego Administrator nie jest w stanie przesłać informacji handlowej
dotyczącej produktów lub usług oferowanych w Serwisie Internetowym.
3. Aby możliwe było przesłanie zapytania ofertowego i otrzymania odpowiedzi na nie,
konieczne jest podanie przez Pana/Panią adresu e-mail bądź numeru telefonu. Bez tego
Administrator nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
4. Aby możliwe było korzystanie przez Pana/Panią z serwisu www.eko-bio.com.pl bez
konieczności każdorazowego logowania się przy przechodzeniu na kolejne podstrony
oraz posiadania możliwości polubienia fanpage’u oczyszczalnia.net na portalu Facebook
bezpośrednio ze strony www.eko-bio.com.pl, konieczne jest wyrażenie przez Pana/Panią
zgody na wykorzystywanie plików „cookies”.
§12

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Podobnie do większości firm, w swojej działalności EKO-BIO OCZYSZCZALNIE korzysta z
pomocy innych usługodawców. Niekiedy wiąże się to z koniecznością przekazania Pana/Pani
danych
osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane
naszym partnerom biznesowym, a to
 SHOPER S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395171, NIP:
9452156998;
 DPD POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000028368, NIP: 5260204110;
 BLUE MEDIA S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, NIP:
5851351185, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk Północ Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000320590, NIP: 5851351185;

a także firma księgowa, pozostałe firmy kurierskie, firma marketingowa, kancelarie
prawne.

§13

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Państwa dane przetwarzane są jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia
wyznaczonego celu w związku z czym:
 dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,

 dane przetwarzane w celu wysyłki newslettera będą przetwarzane do czasu wycofania
zgody. Po skorzystaniu przez Pana/Panią z tego prawa i wypisaniu się z newslettera
Pana/Pani dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres
niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora tj. przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia
roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – trzy lata
 dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą
przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń. Jeżeli przepis
szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o
świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – trzy lata,
 dane osobowe gromadzone przez podmioty wskazane w §5- podlegają retencji na
zasadach określonych regulaminami tych podmiotów
§14

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH
1. EKO-BIO OCZYSZCZALNIE informuje, że posiada Pana/Pani prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• przenoszenia danych osobowych.
2.  Wymienione uprawnienia nie są absolutne. Mogą zaistnieć sytuacje, w których EKO-BIO
OCZYSZCZALNIE będzie zmuszone do odmowy ich realizacji lub zaproponowania innego
rozwiązania niż to,
które jest przez Pana/Panią proponowane. Odmowa realizacji Pana/Pani żądania może
nastąpić tylko po jego wnikliwej analizie i wyłącznie w przypadku, gdy będzie to niezbędne
do zapewnienia działania zgodnego z prawem.
3.  W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu co do sposobu przetwarzania
danych osobowych. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa
możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli EKO-BIO OCZYSZCZALNIE wykaże, że:
• istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które mają charakter
nadrzędny w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
• istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4.  W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec sposobu przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
5.  Swoje uprawnienia może Pan/Pani realizować poprzez:
• wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio do EKO-BIO OCZYSZCZALNIE na adres
biuro@oczyszczalnia.net lub

• wysłanie oświadczenia pismem na adres EKO-BIO OCZYSZCZALNIE.

§15

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym
prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z
zakresu ochrony danych osobowych.
2.  O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności zostanie
Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez wiadomość e-mail, o ile został ona przez
Pana/Panią podany. W przypadku braku podania danych umożliwiających nam kontakt z
Panem/Panią, informacje o zmianach Polityki Prywatności będą dostępne w następujący
sposób:
• na stronie www.eko-bio.com.pl;
• poprzez zwrócenie się z prośbą o ich przesłanie pod adres e-mail
biuro@oczyszczalnia.net;
3.  Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.09.2023 r.